گسترش حوزه تحقیق و پژوهش و آشنایی دانش‌آموزان، معلمان و دانشجویان با موضوع فناوری هسته‌ای

  ترویج فناوری‌های هسته‌ای در بین دانش‌آموزان، معلمان و دانشجویان

   تربیت و توسعه نیروی انسانی آینده

   تشویق و جذب دانش‌آموزان و دانشجویان به موضوع فناوری‌های هسته‌ای

   ایجاد بستر گفت وگو و تعامل سازنده بین دانشجویان و پژوهشگاه

   رصد و شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نهفته

  

 

login