پایان مهلت ارسال آثار
1402-01-20
پایان داوری
1402-02-10
تاریخ برگزاری جشنواره
1402-02-12
login