«طراحی و ساخت اولین سامانه پرتودهی پرتابل گامای کشور»

«سامانه پرتابل آذرشهر» 

«نگاهی به آن سوی دانش و فناوری هسته‌ای»

«موشن گرافی فناوری هسته‌ای»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفی پرتوها

نشانگرهای لیزری

لیزرهای زیبایی

کنترل بار در فرودگاه

فرهای ماکروویو

زندگی در مجاورت تاسیسات هسته‌ای

خطرات برنزه کردن پوست

حمل و نقل مواد پرتوزا

پزشکی هسته‌ای

آنتن‌های BTS

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

login