رتبه اول- آقای محمدعلی طهماسبی - استعدادهای درخشان شهید یحیی ذوالفقاری میبد- پایه هشتم

**********

 

رتبه دوم: خانم سوگند دیناروند - پایه پنجم

 **********

 

 رتبه سوم: خانم هستی فتاحی - شهید فهمیده ایلام - پایه چهارم

و آقای آراد فتاحی - دبستان غیر دولتی پرگار ایلام - پایه سوم 

**********

 

رتبه شایسته تقدیر: خانم صالحه چکهندی - شاهد دختران بیرجند - پایه هشتم

**********

 

رتبه شایسته تقدیر: نسیم تیمورزاده - فرزانگان بجنورد - پایه هفتم

**********

 

رتبه شایسته تقدیر: آقای امیررضا محجوبی نیا - دبستان احمد بن موسی‌الکاظم شیراز - پایه پنجم

login