الف ـ دانش‌آموزان دوره متوسطه ب ـ معلمان و دبیران دوره متوسطه ج ـ دانشجویان زیر 30 سال

ویدئو کلیپ

ویدئو کلیپ

درسنامه

طرح پیشنهادی

ویدئو کلیپ

 

جزئیات

 

الف دانش‌آموزان دوره متوسطه

 1. دانش‌آموزان دوره متوسطه توصیفات خود را از موضوعات اعلام شده در جدول (1) طی یک ارائه ویدئویی ارسال می‌کنند.
 2. دانش‌آموزان دوره متوسطه می‌توانند به صورت یک نفره و یا در گروه‌های حداکثر 2 نفره آثار خود را ارسال کنند.
 3. از هر دانش‌آموز تنها یک اثر پذیرفته و داوری می‌شود. در صورت ارسال چند اثر، تنها اولین اثر ارسال شده در نظر گرفته می‌شود و باقی آثار بررسی نخواهند شد.
 4. آثار دریافتی بر اساس درستی مطالب، میزان تأثیرگذاری بر مخاطب، ارتباط با موضوع، خلاقیت و اصالت اثر، داوری خواهد شد.

مهم: شرایط ورود ویدئوکلیپ به مرحله داوری شامل موارد زیر است:

 • موضوع ویدئو حتماً مرتبط با محورهای جشنواره باشد.
 • ویدئو دارای کیفیت مناسب صدا و تصویر باشد.
 • مدت زمان ویدئو باید حداقل 3 و حداکثر 5 دقیقه باشد.
 • نسبت تصویر ویدئو (قاب) باید ۱۶:۹ باشد.
 • کادر ویدئو باید افقی باشد.
 • حجم ویدئو باید حداکثر 20 مگابایت باشد.
 • در ابتدای ویدئو، شرکت‌کننده خود را معرفی نماید.
 • رعایت موازین اخلاقی و شرعی و پوشش مناسب مطابق با عرف جامعه در ویدئو ضروری است.
 • ویدئو می‌تواند به صورت نمایشی از تصویر خود فرد و یا به صورت ارائه و ترکیبی از عکس، صوت ضبط شده، تصویر، متن در ساختار ارائه شفاهی، داستان، انیمیشن، اینفوگراف و نظیر آن باشد.

تذکر: مواردی که موجب حذف ویدئو و ممانعت از ورود به بخش داوری خواهد شد:

 1. مدت زمان ویدئو بر اساس زمان و ساختار خواسته‌شده نباشد.
 2. موضوع ویدئو مرتبط با محورهای جشنواره نباشد.

 

ب معلمان و دبیران دوره متوسطه

 1. معلمان دوره متوسطه، توصیفات خود را از موضوعات اعلام شده در جدول (2) طی یک ارائه ویدئویی و یا یک درس‌نامه ارسال می‌کنند. این توصیفات باید به گونه‌ای باشد که دانش‌آموزان را به دانش و فناوری هسته‌ای علاقمند نماید.
 2. معلمان می‌توانند به صورت یک نفره و یا در گروه‌های حداکثر 2 نفره آثار خود را ارسال کنند.
 3. از هر معلم تنها یک اثر پذیرفته و داوری می‌شود. در صورت ارسال چند اثر، تنها اولین اثر ارسال شده در نظر گرفته می‌شود و باقی آثار بررسی نخواهند شد.
 4. آثار دریافتی بر اساس درستی مطالب، میزان تأثیرگذاری بر مخاطب، ارتباط با موضوع، خلاقیت و اصالت اثر، داوری خواهد شد.

مهم: شرایط ورود درسنامه به مرحله داوری شامل موارد زیر است:

 • درسنامه باید در برگه A4 و با قلم B Nazanin و اندازه 14 در محیط Word تایپ شود.
 • از سمت راست حدود 3 و از سمت چپ 2 سانتی متر حاشیه در نظر گرفته شود.
 • متن ارائه شده حداقل 6 و حداکثر در 10 صفحه تنظیم شود.
 • فایل درسنامه باید به صورتPDF ارسال شود.
 • شایسته است ساختار درسنامه به شرح زیر رعایت شود:
 • روی جلد: )نام مدرسه، عنوان درسنامه، نام معلم(
 • صفحه »بسم الله الرحمن الرحیم «
 • چکیده
 • مقدمه
 • پیشینه موضوع
 • طرح مسئله
 • پاسخ به مسئله

تذکر: مواردی که موجب حذف درسنامه و ممانعت از ورود به بخش داوری خواهد شد:

 1. درسنامه خارج از موضوع‌های مرتبط با محورهای جشنواره باشد.
 2. در درسنامه، قالب‌های مدنظر در نظر گرفته نشده باشد.

مهم: شرایط ورود ویدئوکلیپ به مرحله داوری شامل موارد زیر است:

 • موضوع ویدئو حتماً مرتبط با محورهای جشنواره باشد.
 • ویدئو دارای کیفیت مناسب صدا و تصویر باشد.
 • مدت زمان ویدئو باید حداقل 3 و حداکثر 5 دقیقه باشد.
 • نسبت تصویر ویدئو (قاب) باید ۱۶:۹ باشد.
 • کادر ویدئو باید افقی باشد.
 • حجم ویدئو باید حداکثر 20 مگابایت باشد.
 • در ابتدای ویدئو، شرکت‌کننده خود را معرفی نماید.
 • رعایت موازین اخلاقی و شرعی و پوشش مناسب مطابق با عرف جامعه در ویدئو ضروری است.
 • ویدئو می‌تواند به صورت نمایشی از تصویر خود فرد و یا به صورت ارائه و ترکیبی از عکس، صوت ضبط شده، تصویر، متن در ساختار ارائه شفاهی، داستان، انیمیشن، اینفوگراف و نظیر آن باشد.

تذکر: مواردی که موجب حذف ویدئو و ممانعت از ورود به بخش داوری خواهد شد:

 1. مدت زمان ویدئو بر اساس زمان و ساختار خواسته‌شده نباشد.
 2. موضوع ویدئو مرتبط با محورهای جشنواره نباشد.

 

ج- دانشجویان زیر 30 سال

 1. دانشجویان، توصیفات خود را از موضوعات اعلام شده در جدول (3) طی یک طرح پیشنهادی و یا ارائه ویدئویی ارسال می‌کنند. توصیفاتی که در قالب طرح پیشنهادی نوشته‌ می‌شوند باید به گونه‌ای باشند که جنبه عملیاتی در داخل کشور را داشته باشد و سرمایه‌گذار را برای انجام دادن طرح مذکور ترغیب نماید.
 2. دانشجویان در بازه سنی 18 تا 30 سال می‌توانند به صورت یک نفره و یا در گروه‌های حداکثر 2 نفره آثار خود را ارسال کنند. مقطع و رشته تحصیلی دانشجویان فاقد اهمیت است.
 3. از هر دانشجو تنها یک اثر پذیرفته و داوری می‌شود. در صورت ارسال چند اثر، تنها اولین اثر ارسال شده در نظر گرفته می‌شود و باقی آثار بررسی نخواهند شد.
 4. آثار دریافتی بر اساس درستی مطالب، میزان تأثیرگذاری بر مخاطب، ارتباط با موضوع، خلاقیت و اصالت اثر، داوری خواهد شد.

مهم: شرایط ورود طرح پیشنهادی به مرحله داوری شامل موارد زیر است:

 • طرح پژوهشی باید در برگه A4 و با قلم B Nazanin و اندازه 14 در محیط Word تایپ شود.
 • از سمت راست حدود 3 و از سمت چپ 2 سانتی متر حاشیه در نظر گرفته شود.
 • متن ارائه شده حداقل 6 و حداکثر در 10 صفحه تنظیم شود.
 • فایل طرح پژوهشی باید به صورتPDF ارسال شود.
 • شایسته است ساختار طرح پژوهشی به شرح زیر رعایت شود:
 • روی جلد: )نام دانشگاه، عنوان طرح پژوهشی، نام دانشجو(
 • صفحه »بسم الله الرحمن الرحیم «
 • چکیده
 • مقدمه
 • پیشینه موضوع
 • طرح مسئله
 • پاسخ به مسئله

تذکر: مواردی که موجب حذف طرح پژوهشی و ممانعت از ورود به بخش داوری خواهد شد:

 1. طرح پژوهشی خارج از موضوع‌های مرتبط با محورهای جشنواره باشد.
 2. در طرح پژوهشی، قالب‌های مدنظر در نظر گرفته نشده باشد.

مهم: شرایط ورود ویدئوکلیپ به مرحله داوری شامل موارد زیر است:

 • موضوع ویدئو حتماً مرتبط با محورهای جشنواره باشد.
 • ویدئو دارای کیفیت مناسب صدا و تصویر باشد.
 • مدت زمان ویدئو باید حداقل 3 و حداکثر 5 دقیقه باشد.
 • نسبت تصویر ویدئو (قاب) باید ۱۶:۹ باشد.
 • کادر ویدئو باید افقی باشد.
 • حجم ویدئو باید حداکثر 20 مگابایت باشد.
 • در ابتدای ویدئو، شرکت‌کننده خود را معرفی نماید.
 • رعایت موازین اخلاقی و شرعی و پوشش مناسب مطابق با عرف جامعه در ویدئو ضروری است.
 • ویدئو می‌تواند به صورت نمایشی از تصویر خود فرد و یا به صورت ارائه و ترکیبی از عکس، صوت ضبط شده، تصویر، متن در ساختار ارائه شفاهی، داستان، انیمیشن، اینفوگراف و نظیر آن باشد.

تذکر: مواردی که موجب حذف ویدئو و ممانعت از ورود به بخش داوری خواهد شد:

 1. مدت زمان ویدئو بر اساس زمان و ساختار خواسته‌شده نباشد.
 2. موضوع ویدئو مرتبط با محورهای جشنواره نباشد.

 

 

 

login